Lp.

Zagadnienia

Dodatkowe treści programowe

1.

Działania na liczbach naturalnych.

 

-rozwiązywać zadania tekstowe złożone na porównywanie różnicowe i ilorazowe;

-stosować reguły dotyczące kolejności wykonywania działań z uwzględnieniem kwadratów i sześcianów liczb naturalnych ;

-stosować cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100 w zadaniach;

-badać podzielność liczb przez np.6, 15, 20 itp.;

- rozpoznawać liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa, a także, gdy na istnienie dzielnika właściwego wskazuje cecha podzielności;

- rozkładać liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze;

- obliczanie NWW i NWD, rozwiązywanie zadań z treścią.

2.

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 

- obliczać ułamek danej liczby naturalnej w zadaniach tekstowych;

- obliczać wartość wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań z uwzględnieniem kwadratów i sześcianów ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych;

-wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub za pomocą kalkulatora;

- szacować wyniki działań.

3.

Elementy algebry.

 

- rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po obu stronach równania .

 

4.

Kąty.

 

-rozpoznawać kąty wierzchołkowe i przyległe oraz korzystać z ich własności .

 

5.

Wielokąty, koła i okręgi.

 

-konstruować trójkąt o danych trzech bokach i ustalać możliwość zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta;

- stosować twierdzenie o sumie kątów trójkąta;

-znać najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu i stosować je w zadaniach.

 

6.

Obliczenia w geometrii.

 

-umieć obliczyć obwód wielokątów ;

- obliczać pola: kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trójkąta, trapezu przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych;

- umieć obliczyć objętość i pole powierzchni prostopadłościanu;

- obliczać miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów.

 

7.

Obliczenia praktyczne.

 

-w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym obliczać procent danej wielkości;

- wykonywać obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach;

-wykonywać obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach;

- obliczać rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali oraz długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;

- w sytuacji praktycznej obliczać: drogę przy danej prędkości i czasie, prędkość przy danej drodze i czasie, czas przy danej drodze i prędkości oraz stosować jednostki prędkości km/h i m/s.

8.

Zadania tekstowe.

 

- do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym umieć zastosować poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;

- weryfikować wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania .