Z inicjatywy rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku w dniu 29.11.2011  zostało powołane Stowarzyszenie „Z Serca”.

Dnia 22.03.2012 zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem:

KRS 0000415342 

Zarząd Stowarzyszenia „Z Serca”:

Wolińska Agnieszka Jadwiga          prezes

Milczarczyk Beata                             wiceprezes

Królak Beata                                     sekretarz zarządu

Wróblewska Anna                            skarbnik

Aleksandra Demczyńska-Kędel      członek

 

Celem działania organizacji jest wyzwolenie i wspieranie inicjatyw społecznych: wzbogacenie możliwości Edukacji na różnych szczeblach kształcenia, wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku lokalnym, działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży a także wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.