Projekt „Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku – akademią zdobywania kompetencji”  będzie realizowany przez dwa lata. W projekcie bierze udział 247 uczniów i 27 nauczycieli.

Celem głównym projektu  jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie zdolności, zainteresowań, a także przedsięwzięć kształcących postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz wsparcie  uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych dostosowanych do ich potrzeb.

Cele szczegółowe:

  1. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w celu podniesienia wyników w nauce poprzez zajęcia wyrównawcze z matematyki i języków obcych.
  2. Rozwój kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych, matematyki, geografii poprzez udział w zajęciach rozwijających.
  3. Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez zajęcia informatyczne oraz zajęcia z programowania z robotyką.
  4. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK do prowadzenie zajęć .
  5. Zwiększenie atrakcyjności programu poprzez zajęcia praktyczne, doświadczenia w kołach zainteresowań i zajęcia metodą eksperymentu.
  6. Zwiększenie dostępu do pozaszkolnych, efektywnych i innowacyjnych form rozwoju kompetencji kluczowych poprzez wyjazdy edukacyjne.
  7. Rozwój kompetencji zawodowych 26 nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo w kursach.
  8. Rozwijanie umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i psychoedukacyjnych.