forum
Przedstawienie dobrych praktyk, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań dydaktycznych i wychowawczych to cele rozpoczętego III Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego.
Organizatorami projektu są Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
Nadzór merytoryczny sprawuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Forum jest jednocześnie podsumowaniem trzeciego roku realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku eksperymentu pedagogicznego "W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się i nauczania uczniów".
Uczestnikami Forum są nauczyciele z Mazowsza oraz szkół polskich za granicą z Litwy, Białorusi, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Opinia jednostki naukowej sprawującej
opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego
"W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się i nauczania uczniów"