Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na prowadzenie przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 z klasami sportowymi im. I.  Szewińskiej w Pułtusku eksperymentu pedagogicznego pod nazwą:

„W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się
i nauczania uczniów”

Eksperyment prowadzony będzie w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2019/2020 pod opieką naukową Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Instytut Pedagogiki w Warszawie przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie. W eksperymencie weźmie udział 726 uczniów klas I – VIII oraz 25 nauczycieli.

Głównym celem przedmiotowego eksperymentu dla uczniów jest rozwijanie kompetencji poznawczych oraz kompetencji komunikacyjnych w procesie uczenia się.

Głównymi celami eksperymentu dla nauczycieli są:

  • doskonalenie kompetencji badawczych, poznawczych i komunikacyjnych wspomagających proces uczenia uczniów;
  • opracowanie z wykorzystaniem najnowszej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz nowych rozwiązań metodycznych, dydaktycznego modelu kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin (humanistycznej, społecznej, przyrodniczej);
  • zbadanie, w jakim stopniu nauczanie problemowe przyczynia się do rozwoju kompetencji sprzyjających uczeniu się uczniów i nauczycieli pracujących wg „nowej” i „starej” podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  • zbadanie, w jakim stopniu bodziec stymulujący zmianę, jakim jest planowo i systematycznie wprowadzony do procesu nauczania – uczenia się tok lekcji problemowej, podnosi umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin przez uczniów klas I-III oraz klas IV - VIII.

Przestawione powyżej założenia eksperymentu umożliwią, przy zachowaniu indywidualizacji kształcenia, taką organizację pracy, która zapewni wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów.

Planowane do wprowadzenia nowatorskie działania w procesie kształcenia dotyczą:

1) wprowadzenia do programów realizowanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (dotyczy klas I-III) oraz nauczycieli języka polskiego, historii, przyrody (klas IV - VIII) tych samych nowych treści nauczania związanych z nauczaniem problemowym (uwzględniając zaproponowany tok lekcji problemowej oraz zestaw metod problemowych):

  1. rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych: uczeń realizuje problem wg schematu: nazwanie problemu, wskazanie możliwych rozwiązań problemu, wybór najlepszego rozwiązania, przewidywanie konsekwencji wyboru, planowanie aktywności w celu rozwiązania Uczeń rozwija umiejętności rozwiązywania problemów poprzez dostrzeganie zależności przyczynowo- skutkowych w określonej sytuacji, zdarzeniu, generowanie niestandardowych rozwiązań, analizę informacji pozyskiwanych z otoczenia;
  2. dokonywanie samooceny swojej pracy: uczeń obserwuje własne czynności poznawcze, ocenia wyniki własnej działalności poznawczej;
  3. wykorzystywanie informacji zwrotnej w procesie nauczania – uczenia się: uczeń daje informacje zwrotne innym uczniom na temat procesów, wyników oraz efektów wspólnego uczenia się (przy okazji rozwiązywania problemów i pracy metodami problemowymi) oraz wykorzystuje informacje zwrotne dane przez nauczyciela/innych uczniów do modyfikacji działań w procesie uczenia się.